ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical studies

Haploidentical stem cell transplantation in adults for the treatment of hematologic diseases: results of a single center (CIC725)

Anastasia V. Beynarovich, Elena V. Babenko, Ivan S. Moiseev, Olesya V. Paina, Olga V. Pirogova, Tatiana A. Rudakova, Tatyana L. Gindina, Elena I. Darskaya, Elena V. Morozova, Sergey N. Bondarenko, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Incidence, diagnosis and treatment of sinusitis in children and adolescents after hematopoietic stem cell transplantation

Ekaterina S. Utimisheva1, Oleg I. Dolgov1, Olesya V. Paina1, Kirill A. Ekushov1, Alina A. Vitrischak1, Boris I. Smirnov2, Ludmila S. Zubarovskaya1, Sergey A. Karpischenko1, Boris V. Afanasyev1

Application of standard and novel prognostic systems in patients with myelodys- plastic syndrome undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Elena V. Morozova, Maria V. Barabanshikova, Nikolai Yu. Tcvetkov, Ksenia V. Melsitova, Julia V. Rudnitskaya, Elena I. Darskaya, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Boris V. Afanasyev