ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical case

Successful treatment of relapsed/refractory B-Acute lymphoblastic leukemia with Inotuzumab ozogamicin after blinatumomab failure

Sergey N. Bondarenko, Anna G. Smirnova, Ivan S. Moiseev, Bella I. Ayubova, Elena V. Babenko,
Ildar M. Barkhatov, Tatiana L. Gindina, Inna V. Markova, Alexander D. Kulagin,
Boris V. Afanasyev

A long-term response to allogeneic hemopoietic stem cell transplantation from haploidentical donor and post-transplant therapy in an adolescent with primary resistant neuroblastoma

Ilya V. Kazantsev1, Tatiana V. Iukhta1, Asmik G. Gevorgian1, Polina S. Tolkunova1, Andrew V. Shamin2, Vadim V. Baykov3, Nikolay A. Vorobyov4, Andrew V. Kozlov1, Marina A. Karsakova2, Polina S. Kuga1, Alexander N. Shvetsov1, Elena V. Morozova1, Svetlana S. Safonova1, Yuri A. Punanov1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1