ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical studies

Clinical efficiency and safety of tramadol and low-dose morphine to manage pain syndromes in children following chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation

Ekaterina V. Goncharova1,2, Inga E. Zavodova1, Nikita P. Volkov1, Olga A. Ivanova1, Maxim A. Kucher1, Alexey Y. Sokolov2,3, Maxim P. Bogomolny1, Gleb E. Ulrikh4, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1