ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical studies

Randomized study between thymoglobulin and posttransplant cyclophosphamide in patients with chronic myeloid neoplasms undergoing unrelated allogeneic stem cell transplantation

Elena V. Morozova, Ivan S. Moiseev, Yulia Yu. Vlasova,
Nikolay Yu. Tcvetkov, Yulia V. Rudnitskaya, Maria V. Barabanschikova, Anna G. Smirnova, Elena I. Darskaya,
Sergey N. Bondarenko,Boris V. Afanasyev

Features of response to blinatumomab and inotuzumab ozogamicin therapy in patients with relapse/refractory B-cells acute lymphoblastic leukemia in real clinical practice

Inna V. Markova, Sergey N. Bondarenko, Olesya V. Paina, Bella I. Aubova, Polina V. Kozhokar, Anastasia S. Frolova, Ildar M. Barkhatov, Elena V. Babenko, Alexander A. Alyanskiy, Kirill A. Ekushov, Tatyana L. Gindina, Elena V. Semenova, Ivan S. Moiseev, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

BCR/ABL, IKZF deletions and FLT3-ITD as the targets for relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia treatment: Blinatumomab combined with Tyrosine kinase inhibitors and ATRA

Andrey N. Sokolov1, Elena N. Parovichnikova1, Vera V. Troitskaya1, Larisa A. Kuzmina1, Irina V. Galtseva1, Sergei M. Kulikov1, Sergey N. Bondarenko2, Irina A. Lukyanova1, Tatiana I. Lobanova1, Ekaterina I. Usikova1, Ksenia I. Zarubina1, Olga A. Gavrilina1, Julia O. Davidova1, Nikolai M. Kapranov1, Valeriy G. Savchenko1

Treatment options for T-cell lymphomas: a single-center study

Elena E. Lepik1, Andrey V. Kozlov1, Evgenia S. Borzenkova1,
Yury R. Zalyalov1, Kirill V. Lepik1, Elena V. Kondakova1, Vadim V. Baykov1, Ivan S. Moiseev1, Tatiana V. Schneider2,
Natalia B. Mikhaylova1, Boris V. Afanasyev1

Stem cell transplantation as consolidation in peripheral T-cell lymphomas

Manuel Abecasis, Catalina Gomez, Isabelina Ferreira, Maria Gomes da Silva, Nuno Miranda, Gilda Teixeira, Fernando Leal da Costa, Maria João Gutierrez