ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical studies

Clinical significance of BAALC overexpression for predicting post-transplant relapses in acute myeloid leukemia

Alena I. Shakirova, Nikolay N. Mamaev, Ildar M. Barkhatov, Yana V. Gudozhnikova, Tatiana L. Gindina, Elena V. Babenko,
Boris V. Afanasyev

Efficiency of mesenchymal stem cell therapy in ulcerative colitis as assessed by the morphology of colon mucosa

Galina V. Fedotovskikh, Galija M. Shaymardanova, Manarbek B. Askarov, Maiya S. Zhumabayeva, Gulmira S. Dosataeva, Aigerim K. Smagulova, Sapargul Marat, Tatyana G. Ezhelenko