ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Congress reviews

Highlights of the 24th European Hematology Association Congress, Amsterdam 2019

Liudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Marina O. Popova, Yulia Yu. Vlasova, Olga V. Kudyasheva, Yulia A. Rogacheva, Elena E. Lepik, Valentina V. Porunova, Anna A. Osipova, Yury R. Zalyalov, Elena I. Darskaya, Inna V. Markova