ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical case

A clinical case of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis

Tatiana A. Bykova, Varvara N. Ovechkina, Anna A. Osipova, Andrey V. Kozlov, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev