ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Change template to: full

Review articles

High-dose chemotherapy with autologous hemopoietic stem cell transplantation in children with retinoblastoma. Literature review and case series

Karina A. Sergeenko1,3, Yana Yu. Dokuchaeva1, Irina O. Kostareva1, Tim Z. Aliev1, Anna Yu. Elfimova1, Nikolay G. Stepanian1, Yury V. Lozovan1, Natalya A. Burlaka1, Natalya V. Sidorova2, Elena B. Machneva1,2, Tatyana V. Gorbunova1,5, Tatyana L. Ushakova1,3, Vladimir G. Polyakov1,3,4,5, Kirill I. Kirgizov1,5, Svetlana R. Varfolomeeva1,2,5