ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Change template to: full

Clinical case

A case report of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for diffuse large B-cell lymphoma developing in the course of immunosuppressive therapy after kidney transplantation

Elena N. Parovichnikova, Vera A. Vasilyeva, Olga A. Aleshina, Mariya V. Dovydenko, Larisa A. Kuzmina, Mikhail Yu. Drokov, Irina A. Lukyanova, Vera V. Troitskaya, Evgenii E. Zvonkov, Alla M. Kovrigina, Valery G. Savchenko